Algemene Voorwaarden & Reglementen

Voor deelname bij de Bootcamp Noordwijk gelden algemene voorwaarden en reglementen. Hieronder vind je ze weergegeven.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden Houwaart Bootcamp Noordwijk

Fysieke training

Art. 1 – Definities
1.1 Onder Houwaart Bootcamp Noordwijk wordt in deze voorwaarden verstaan: Houwaart Bootcamp Noordwijk. Statutair gevestigd en kantoorhoudende te Noordwijk.
1.2 Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan: de natuurlijke persoon, de rechtspersoon die/het samenwerkingsverband dat in verband met het leveren van diensten door Houwaart Bootcamp Noordwijk een overeenkomst is aangegaan.
1.3 Onder partijen wordt in deze voorwaarden verstaan: de opdrachtgever en Houwaart Bootcamp Noordwijk.
1.4 Onder diensten wordt in deze voorwaarden verstaan: alle diensten waartoe de opdrachtgever Houwaart Bootcamp Noordwijk opdracht heeft gegeven, met betrekking tot de fysieke training.
1.5 Onder fysieke training wordt in deze voorwaarden verstaan: de dienst die door Houwaart Bootcamp Noordwijk geleverd wordt.
1.6 Onder overeenkomst en opdracht wordt in deze voorwaarden verstaan: elke afspraak tussen Houwaart Bootcamp Noordwijk en opdrachtgever tot het leveren van diensten en/of zaken door Houwaart Bootcamp Noordwijk ten behoeve van opdrachtgever.

Art. 2 – Algemeen
2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen Houwaart Bootcamp Noordwijk en opdrachtgever(s), respectievelijk hun rechtsopvolger(s).
2.2 Standaardvoorwaarden van de opdrachtgever gelden alleen wanneer deze door opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.
2.3 Bekendmaking van deze voorwaarden geschiedt door vermelding op het internet en door vermelding door Houwaart Bootcamp Noordwijk. Opdrachtgever krijgt ten alle tijden de mogelijkheid de voorwaarden in te zien, dan wel op internet, dan wel schriftelijk.
2.4 De eventuele vernietigbaarheid of nietigheid van een bepaling van de overeenkomst en/of deze tekst laat de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst/de voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt dan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.
2.5 Houwaart Bootcamp Noordwijk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 28089328.

Art. 3 – Aansprakelijkheid
3.1 Houwaart Bootcamp Noordwijk is niet aansprakelijk voor het ontstaan van blessures/andere complicaties die kunnen optreden. Opdrachtgever is zich er van bewust dat door de fysieke activiteit  blessures/complicaties op kunnen treden zonder dat er sprake is van onrechtmatig handelen dan wel nalatigheid van Houwaart Bootcamp Noordwijk.
3.2 Houwaart Bootcamp Noordwijk is nimmer aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van opdrachtgever/derden (waaronder mede begrepen: gevolgschade, gederfde inkomsten, verlies van gegevens en alle mogelijke vormen van schade waarvoor Houwaart Bootcamp Noordwijk niet verantwoordelijk gehouden kan worden).
3.3 Houwaart Bootcamp Noordwijk heeft een inspanningsverplichting. Er is dus geen sprake van een resultaatsverplichting en opdrachtgever kan Houwaart Bootcamp Noordwijk niet verantwoordelijk houden voor het niet behalen van de gewenste resultaten.

Art. 4 – Uitvoering van de opdracht: fysieke training
4.1 Houwaart Bootcamp Noordwijk voert de diensten uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
4.2 Voor zover het voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft Houwaart Bootcamp Noordwijk het recht om (delen van het werk) door derden te laten uitvoeren. Hij doet dit in overleg met de opdrachtgever en zal zijn uiterste best doen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken.
4.3 Opdrachtgever is verplicht om blessures, pijn, onbehagen of extreme vermoeidheid tijdens, voor of na de training te melden. Dit geldt ook voor veranderingen in zijn/haar lichamelijke conditie, zolang de overeenkomst loopt. Bij twijfel is opdrachtgever verplicht om, alvorens een overeenkomst aan te gaan, een arts te raadplegen.
4.4 Opdrachtgever is verplicht geschikte kleding en schoenen te dragen, dit om blessures te voorkomen.

Art. 5 – Lidmaatschap, termijn, betaling, ontbinding en verhindering
5.1 Houwaart Bootcamp Noordwijk werkt, tenzij anders overeengekomen, met een website waarop opdrachtgever een losse les,  een 10- of 20-rittenkaart, een maandabonnement voor een maal in de week, een jaarabonnement voor een maal in de week, een maandabonnement voor onbeperkt trainen, een kwart jaar voor onbeperkt trainen, een half jaarabonnement voor onbeperkt trainen, een jaarabonnement voor onbeperkt trainen, een maandabonnement voor vrij gebruik van de hindernisbaan en een jaarabonnement voor vrij gebruik van de hindernisbaan kan bestellen.
5.2 Het lidmaatschap wordt officieel aangegaan vanaf de datum van inschrijving voor een onbepaalde tijd, met een minimum van twee volledige incasso periodes. Met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste een volledig incasso periode van een maand mits een 1-jarig abonnement is aangegaan (deze zal eerst uitgediend moeten worden) en gaat in na ontvangst van een uitschrijfformulier. Na het verstrijken van het 1-jarig abonnement wordt het abonnement telkens stilzwijgend verlengd met één maand. Voor iedere verlengingsmaand wordt het contributie bedrag van het betreffende abonnement gerekend alsof het een maand abonnement betreft.
5.2 De opdrachtgever kan via de desbetreffende website inschrijven.
5.3 De vakanties van de trainer worden ruim van te voren aangekondigd.

Art. 6 – Tarieven strippenkaart en contributie abonnementen
6.1 Houwaart Bootcamp Noordwijk stelt zijn tarief vast via creditpunten. Eén deelname aan de fysieke training, kost één punt.
6.2 In het tarief van Houwaart Bootcamp Noordwijk zijn alle kosten inbegrepen, met uitzondering van de door opdrachtgever aan te schaffen extra producten/diensten.
6.3 De hoogte van de tarieven staan vermeld op de website.
6.4 De tarieven zijn inclusief BTW.
6.5 Houwaart Bootcamp Noordwijk mag per 1 januari van ieder kalenderjaar het tarief verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar. Bij prijsstijging buiten de inflatie om mag Houwaart Bootcamp Noordwijk de prijzen ook verhogen. Opdrachtgever mag het abonnement ontbinden wanneer de jaarlijkse verhoging meer is dan 10%. Hij mag dit niet indien de verhoging voortvloeit uit de wet.
6.6 Houwaart Bootcamp Noordwijk zal opdrachtgever zijn plannen voor verhoging van het tarief tijdig schriftelijk bekend maken.

Art. 7 – Betalingsvoorwaarden
7.1 Betaling geschiedt per direct op de website waar de kaarten aangeschaft kunnen worden. Dit geschiedt via Ideal of PayPal, tenzij anders is overeengekomen.
7.2 Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling van het lidmaatschap geschiedt maandelijks via automatische incasso. Restitutie van reeds betaalde contributie wegens tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is niet mogelijk. De overeenkomst wordt minimaal aangegaan voor de duur waarvoor reeds contributie is voldaan. Het incasso geschiedt tussen de 23e dag en het einde van de maand. Het lid dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling van de contributie. Wanneer de contributie niet of niet tijdig aan Houwaart Bootcamp Noordwijk is voldaan, zijn wij genoodzaakt €10,- administratiekosten per stornering in rekening te brengen. In geval van niet (tijdige) betaling is het lid automatisch in gebreke, zonder dat enige aanmaning dan wel ingebrekestelling noodzakelijk is. Bij een 1-jarig abonnement is het volledig resterende bedrag als totale vordering ineens opeisbaar. De daarna ontstane buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van het lid en bedragen 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum de bedragen zoals opgenomen in het Rapport Voorwerk II, te vermeerderen met de werkelijk gemaakte kosten en rente. Toegang tot Houwaart Bootcamp Noordwijk is bij niet tijdige betaling niet mogelijk. Inschrijving via internet is volgens burgerlijk wetboek nummer 7, artikel 46A/D een rechtsgeldige handeling.

Art. 8 – Omzetting
8.1 Omzetting is alleen mogelijk op het moment dat het 1-jarig abonnement afloopt.
8.2 Bij een omzetting van een abonnement gaat de startdatum opnieuw in bij het begin van de eerstvolgende kalendermaand.

Art. 9 – Overmacht
9.1 Partijen hoeven hun verplichtingen niet na te komen als zij worden gehinderd door omstandigheden die niet te wijten zijn aan hun schuld, en – volgens de wet – ook niet wanneer een rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvatting voor hun rekening komt.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan – naast wat hieronder in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen – alle van buiten komende oorzaken voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen maar waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Ziekte en arbeidsongeschiktheid van de trainer van Houwaart Bootcamp Noordwijk vallen hier ook onder.
9.3 Houwaart Bootcamp Noordwijk biedt bij ziekte van de trainer een alternatief of wordt de overeenkomst met het aantal dagen/weken van de afwezigheid verlengd.
9.4 Houwaart Bootcamp Noordwijk heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat hij zijn verplichtingen had moeten nakomen.
9.5 Duurt de situatie van overmacht langer dan twee maanden, dan mogen alle partijen ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
9.6 Is Houwaart Bootcamp Noordwijk op het moment van overmacht gedeeltelijk zijn verplichtingen al nagekomen of zal hij deze kunnen nakomen, dan mag hij dit deel declareren. Opdrachtgever voldoet deze declaratie als ware het een losse opdracht.

Art. 10 – Geheimhouding
10.1 Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de soort informatie.

Art. 11 – Toepasselijk recht
11.1 Op elke opdracht tussen Houwaart Bootcamp Noordwijk en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Ook wanneer opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd.

Versie 10 september 2016